WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY

Wniosek wypełnia się w języku polskim

Wniosek skierowany do  info_outline
* pole jest wymagane

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA

1. Nazwisko  info_outline
* pole jest wymagane
2. Nazwisko(a) poprzednie  info_outline
2. Nazwisko(a) poprzednie  info_outline
3. Nazwisko rodowe  info_outline
* pole jest wymagane
4. Imię (imiona)  info_outline
* pole jest wymagane
5. Imię (imiona) poprzednie  info_outline
5. Imię (imiona) poprzednie  info_outline
6. Imię ojca  info_outline
* pole jest wymagane
7. Imię matki  info_outline
* pole jest wymagane
8. Nazwisko rodowe matki  info_outline
* pole jest wymagane
9. Data urodzenia  info_outline
* pole jest wymagane
10. Płeć  info_outline
* pole jest wymagane
11. Miejsce urodzenia  info_outline
* pole jest wymagane
12. Państwo urodzenia  info_outline
* pole jest wymagane
13. Narodowość  info_outline
* pole jest wymagane
14. Obywatelstwo  info_outline
* pole jest wymagane
15. Stan cywilny  info_outline
* pole jest wymagane
16. Wykształcenie  info_outline
* pole jest wymagane
17. Zawód wykonywany  info_outline
* pole jest wymagane
18. Rysopis 
info_outline
Wzrost  info_outline
* pole jest wymagane
Kolor oczu  info_outline
* pole jest wymagane
Znaki szczególne  info_outline
* pole jest wymagane
19. Numer PESEL (jeśli został nadany)  info_outline
20. Numer telefonu  info_outline

B. DOKUMENT PODRÓŻY CUDZOZIEMCA

Seria dokumentu  info_outline
* pole jest wymagane
Numer dokumentu  info_outline
* pole jest wymagane
Data wydania dokumentu  info_outline
* pole jest wymagane
Data upływu ważności dokumentu  info_outline
* pole jest wymagane
Organ wydający dokument  info_outline
* pole jest wymagane
Liczba innych osób wpisanych do dokumentu podróży  info_outline
* pole jest wymagane

C. MIEJSCE POBYTU CUDZOZIEMCA

1. Województwo  info_outline
* pole jest wymagane
2. Powiat  info_outline
* pole jest wymagane
3. Gmina  info_outline
* pole jest wymagane
4. Miasto  info_outline
* pole jest wymagane
5. Ulica  info_outline
* pole jest wymagane
6. Numer domu  info_outline
* pole jest wymagane
7. Numer mieszkania  info_outline
* pole jest wymagane
8. Kod pocztowy  info_outline
* pole jest wymagane

D. INFORMACJE DODATKOWE

I. Dane dotyczące małżonka

1. Nazwisko  info_outline
* pole jest wymagane
2. Imię (imiona)  info_outline
2. Imię (imiona)  info_outline
* pole jest wymagane
3. Imię (imiona) poprzednie  info_outline
3. Imię (imiona) poprzednie  info_outline
4. Nazwisko(a) poprzednie  info_outline
4. Nazwisko(a) poprzednie  info_outline
5. Data urodzenia  info_outline
* pole jest wymagane
6. Płeć  info_outline
* pole jest wymagane
7. Obywatelstwo  info_outline
* pole jest wymagane
8. Miejsce zamieszkania 
info_outline
Miasto  info_outline
* pole jest wymagane
Ulica  info_outline
* pole jest wymagane
Numer domu  info_outline
* pole jest wymagane
Numer mieszkania  info_outline
* pole jest wymagane
Kod pocztowy  info_outline
* pole jest wymagane
Państwo  info_outline
* pole jest wymagane

II. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

a) poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
info_outline
b) aktualny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Czy przebywa Pan (Pani) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?  info_outline
2. Proszę podać datę ostatniego wjazdu Pana (Pani) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  info_outline
3. W jakim celu?  info_outline
4. Na jakiej podstawie?  info_outline
Typ wizy  info_outline
Seria wizy  info_outline
Numer wizy  info_outline
Data wydania wizy  info_outline
Data upływu ważności wizy  info_outline
Okres pobytu  info_outline
Organ wydający dokument wizy  info_outline
Organ wydający decyzję  info_outline
Data wydania decyzji  info_outline
Karta pobytu lub dokument uprawniający do wjazdu i pobytu
Seria dokumentu  info_outline
Numer dokumentu  info_outline
Data wydania dokumentu  info_outline
Data upływu ważności dokumentu  info_outline
Organ wydający dokument  info_outline

III. Podróże cudzoziemca i pobyty zagraniczne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat (państwo, okres pobytu)

IV. Czy jest Pan (Pani) zatrzymany (-na), umieszczony (-na) w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub czy został wobec Pana (Pani) zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub odbywa Pan (Pani) karę pozbawienia wolności lub zastosowano wobec Pani (Pana) tymczasowe aresztowanie?

V. Czy był(a) Pan (Pani) karany (-na) sądownie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?  info_outline
* pole jest wymagane
Kiedy, za jaki czyn, jaki zapadł wyrok i czy został wykonany? 
VI. Czy toczy się przeciwko Panu (Pani) postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?  info_outline
* pole jest wymagane
Jakie? 
VII. Czy wywiązuje się Pan (Pani) z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa?  info_outline
* pole jest wymagane
F. UZASADNIENIE WNIOSKU  info_outline
* pole jest wymagane
Załączniki do wniosku  info_outline